• Regulamin Reklamacji Sklepu Gebe Kids

Regulamin reklamacji sklepu internetowego Gebekids.pl 

prowadzonego przez spółkę Gebe sp. z oo.
z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Mazowieckie 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001071958 (dalej jako: „Sprzedawca“), 

REGON: 527074690
NIP: 5273087422

kontakt elektroniczny: sklep@gebekids.pl
kontakt telefoniczny: +48 797 125 306
adres do doręczeń w sprawach reklamacji: 

Gebe sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 27,

00-867 Warszawa, Mazowieckie 
Polska

IBAN: PL 28 1870 1045 2078 1079 8408 0001
SWIFT: NESBPLPW

określa szczegółowo zasady przyjmowania oraz tryb rozpatrywania reklamacji produktu zakupionego u Sprzedawcy za pośrednictwem jego sklepu internetowego www.gebekids.pl (dalej jako „Regulamin reklamacji”) oraz stanowi integralną część Regulaminu zakupów sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego na stronie internetowej https://www.gebekids.pl/news/n/67/Regulamin (dalej jako „Regulamin”). Przy zawarciu umowy sprzedaży Kupujący oświadcza, iż zapoznał z treścią Regulaminu zakupów oraz Regulaminu Reklamacji oraz akceptuje ich postanowienia.

 1. Regulamin reklamacji został opracowany zgodnie z: 

  ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

  ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

  GDPR – ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Regulamin reklamacji reguluje rozpatrywanie roszczeń z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy www.gebekids.pl (dalej jako „Umowy” lub „Umowy Sprzedaży”) z Kupującym, będącym zgodnie z odpowiednimi przepisami Konsumentem bądź Przedsiębiorcą.

3. Kupującym-Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uregulowania dotyczące Kupującego-Konsumenta mają odpowiednie zastosowanie do tzw. Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, tj. osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”), dokonującej zakupu związanego z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z Umowy Sprzedaży wynika, że dany zakup nie ma charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu działalności gospodarczej na podstawie przepisów o CEIDG.

4. Kupującym-Przedsiębiorcą jest osoba dokonująca ze Sprzedawcą czynność prawną związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Kupujący – pojęcie łączne obejmujące zarówno Kupującego-Konsumenta jak i Kupującego-Przedsiębiorcę; ma zastosowanie w przypadkach, gdy zakres praw i obowiązków Kupującego-Konsumenta i Kupującego-Przedsiębiorcy jest taki sam. 

6. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, zawarta między Kupującym a Sprzedawcą. 

7. Umowa – Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności Produktu, w szczególności Umowa Sprzedaży.

8. Prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową względem Kupującego-Konsumenta regulują odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta.

9. Prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady Produktu względem Kupującego-Przedsiębiorcy regulują odpowiednie obowiązujące przepisy prawa czeskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego Nr. 89/2012 Sb.

10. Przy zawieraniu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedawca działa w zakresie swojej działalności gospodarczej. Sprzedawca jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców sprzedaje Produkty Kupującym.

Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć dowód zakupu (np. paragon fiskalny, faktura, potwierdzenie płatności kartą płatniczą, bankowe potwierdzenie transakcji, wyciąg z rachunku bankowego, dane z Konta Użytkownika).

W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się wskazanie:

  numeru zamówienia 

  daty zamówienia 

  daty odbioru Produktu

  imię, nazwisko oraz dane kontaktowe składającego reklamację (adres, numer telefonu, e-mail)

  nazwy Produktu

  opisu wady i okoliczności jej powstania

  preferowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Dodatkowo w zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się przesłanie:

  zdjęcia wyraźnie ilustrującego wadę lub uszkodzenie zakupionego Produktu

  etykiety produkcyjnej z opakowania Produktu lub jej kopii/zdjęcia (o ile dostępne)

  zdjęcia opakowania wysyłkowego z wypełniaczem pakowym oraz etykietą wysyłkową (przy uszkodzeniu Produktu).

Przy reklamacji Produktu zakupionego jako produkt II lub III jakości należy wskazać przyczynę sprzedaży jako produkt II lub III jakości, np. estetyczne uszkodzenie powierzchni. 
Zaznaczenie uszkodzonej lub brakującej części Produktu bezpośrednio w instrukcji montażu oraz przesłanie jej w ramach zgłoszenia reklamacji znacznie przyspieszy proces dochodzenia roszczeń.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy/protokołu reklamacji (do pobrania w szczegółach zamówienia na Koncie Użytkownika, w serwisie internetowym Sprzedawcy lub jako załącznik do niniejszego Regulaminu). Skorzystanie z niniejszego formularza pomoże nam ułatwić oraz przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji. 

Zapakowanie Produktu objętego reklamacją

  Produkt objęty reklamacją należy przed wysyłką prawidłowo zapakować. Do tego celu można skorzystać z oryginalnego opakowania bądź zastąpić je innym, zapewniającym dostateczną ochronę przed uszkodzeniem, mogącym powstać w trakcie transportu do Sprzedawcy.

  W razie braku pewności co do sposobu zapakowania Produktu objętego reklamacją, Sprzedawca zachęca do skorzystania z instrukcji dostępnej w serwisie internetowym Sprzedawcy lub kontaktu mailowego na adres elektroniczny: sklep@gebekids.pl.

 1. Niezgodność Produktu z Umową 
 2. Procedura reklamacyjna stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego Sprzedawcy, dostępnego w Serwisie internetowym Sprzedawcy www.gebekids.pl

  2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu-Konsumentowi Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży. 

  3. Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają jego:
  3.1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  3.2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu-Konsumentowi, o którym powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował; a ponadto Produkt:
  3.3. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  3.4. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Kupujący-Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz zapewnienie złożone przez Sprzedawcę;
  3.5. jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący-Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  3.6. jest tej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu-Konsumentowi przed zawarciem Umowy. 

  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.

  5. Jeżeli Produkt sprzedano jako używany, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową przez okres jednego roku od momentu dostarczenia Produktu Kupującemu-Konsumentowi.

  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z Umową w zakresie opisanym w pkt I. 3., jeżeli Kupujący-Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową a Kupujący-Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu. 

  7. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego-Konsumenta w zakresie:
  7.1. zużycie Produktu będące zwyczajnym następstwem jego właściwego używania; 
  7.2. uszkodzenia spowodowanego przez Kupującego w następstwie użytkowania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazaniami Sprzedawcy lub niezgodny z instrukcją obsługi;
  7.3. wady Produktu sprzedanego po obniżonej Cenie z uwagi na posiadane wady (produkt II lub III jakości) – w zakresie wad istniejących w chwili odbioru przez Kupującego-Konsumenta, z zastrzeżeniem pkt I. 6 niniejszego Regulaminu;
  7.4. zużycia Produktu sprzedanego jako używany w zakresie wad istniejących w chwili odbioru przez Kupującego-Konsumenta, z zastrzeżeniem pkt I. 6 niniejszego Regulaminu. 

  8. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność z Umową treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Roszczenia wynikające z niezgodności Produktu z Umową
 4. W razie niezgodności Produktu z Umową Kupującemu-Konsumentowi przysługują prawa i obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta. 

  2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Kupujący-Konsument jest w pierwszej kolejności uprawniony do żądania jego naprawy lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Kupującego-Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może dokonać:
  2.1. wymiany, gdy Kupujący-Konsument żąda naprawy;
  2.2. naprawy, gdy Kupujący-Konsument żąda wymiany. 
  2.3. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego-Konsumenta o niezgodności Produktu z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego-Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący-Konsument go nabył.
  2.4. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. 
  2.5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
  2.6. W razie niezgodności z Umową Produktów zakupionych jako używane lub jako Produkt II lub III jakości, Kupującemu-Konsumentowi zamiast prawa do wymiany Produktu przysługuje prawo do proporcjonalnego obniżenia Ceny Produktu obliczanego zgodnie z pkt II. 3.4 niniejszego Regulaminu.

  3. Po wyczerpaniu trybu określonego pkt II. 2 niniejszego Regulaminu, Kupujący-Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową a:
  3.1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia lub nie doprowadził do zgodności z umową Produktu do zgodności z Umową; 
  3.2. niezgodność Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową; 
  3.3. niezgodność Produktu z Umową jest na tyle istotna, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych pkt II. 2 niniejszego Regulaminu; 
  3.4. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową. 
  3.5. Sprzedawca zwróci Kupującemu-Konsumentowi kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzasadnionego oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny. 
  3.6. Jeżeli niezgodność Produktu z Umową jest nieistotna, Kupujący-Konsument nie może odstąpić od Umowy. Wówczas Kupujący-Konsument jest uprawniony do żądania obniżenia Ceny. 
  3.7. Jeżeli niezgodność Produktu z Umową dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Kupujący-Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego-Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący-Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową. 
  3.8. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący-Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Kupującemu-Konsumentowi Cenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. 
  3.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący-Konsument, chyba że Kupujący-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

III. Zgłoszenie Reklamacji

 1. Roszczenia z tytułu niezgodności Produktu z Umową należy zgłaszać Sprzedawcy. Jeżeli jednak w zaświadczeniu wydanym Kupującemu-Konsumentowi o uprawnieniach wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową wyznaczono inną osobę odpowiedzialną za naprawę, Kupujący-Konsument zgłosi swe roszczenie u podmiotu wyznaczonego do wykonania naprawy. 

  2. Kupujący-Konsument poinformuje Sprzedawcę o wybranym przez siebie uprawnieniu przy zgłoszeniu niezgodności Produktu z Umową lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu. Kupujący-Konsument nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy, chyba że Kupujący-Konsument zażądał naprawy a doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Kupującego-Konsumenta okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

  3. Z zastrzeżeniem przypadków, gdy do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba, reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy:
  3.1. na adres: Gebe sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 27,

00-867 Warszawa, Mazowieckie

Polska

3.2. telefonicznie pod numerem: (+48) 797 125 306 lub
3.3. pocztą elektroniczną na adres: sklep@gebekids.pl

4. Przy zgłoszeniu roszczeń z tytułu niezgodności Produktu z Umową należy załączyć dokument zakupu lub jego kopię, względnie kartę gwarancji lub w inny sposób udokumentować, że Produkt został zakupiony u Sprzedawcy. Na żądanie Sprzedawcy, Kupujący-Konsument obowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą w sposób oraz na miejsce wskazane przez Sprzedawcę. 

5. Zaleca się, aby Kupujący w zgłoszeniu reklamacji wskazał również: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, dane kontaktowe (telefon, e-mail), nazwę Produktu, datę zamówienia Produktu, datę odbioru Produktu, opis wady, ewentualnie zdjęcie reklamowanej wady oraz żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji. 

6. Kupujący obowiązany jest do należytego zapakowania Produktu przed wysyłką do Sprzedawcy. Do tego celu można skorzystać z oryginalnego opakowania bądź zastąpić je innym, zapewniającym dostateczną ochronę przed uszkodzeniem, mogącym powstać w trakcie transportu do Sprzedawcy. W razie braku pewności co do sposobu zapakowania Produktu objętego reklamacją, zaleca się skorzystanie z instrukcji dostępnej stronie internetowej Sprzedawcy lub kontaktu mailowego na adres: sklep@gebekids.pl.

 1. Rozpatrzenie Reklamacji
 2. Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć stanowisko, w którym Sprzedawca na podstawie oceny wady Produktu w świetle obowiązujących przepisów prawa uznaje albo odrzuca roszczenie Kupującego z tytułu rękojmi za wadę. Sprzedawca uznając reklamację za uzasadnioną zaproponuje Kupującemu sposób usunięcia wady. Odrzucenie reklamacji wymaga pisemnego uzasadnienia Sprzedawcy.

  2. Sprzedawca rozpatrzy prawidłowo zgłoszoną reklamację Kupującego bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy, chyba że Strony uzgodnią termin dłuższy. Termin rozpatrzenia Reklamacji rozpoczyna bieg od momentu doręczenia zgłoszenia Reklamacji Sprzedawcy. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Kupującego-Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia jest jednoznaczny z uwzględnieniem reklamacji przez Sprzedawcę.

  3. Sprzedawca poinformuje Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzgodniony z Kupującym przy zgłoszeniu reklamacji; w razie braku uzgodnienia informacja zostanie przesłana na adres pocztowy lub elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacji, względnie na adres elektroniczny Kupującego zarejestrowany na Koncie Użytkownika lub przy złożeniu zamówienia.

  4. W przypadku niedostatecznego opisu wady w zgłoszeniu reklamacji, uniemożliwiającego Sprzedawcy prawidłową ocenę wady, Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia zgłoszenia. Wówczas termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uzupełnienia zgłoszenia przez Kupującego.

  5. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Sprzedawca zwróci Kupującemu-Konsumentowi koszty poniesione z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Jeżeli Kupujący-Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób standardowego zwrotu Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu wyłącznie koszty w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostawy. 
 3. Gwarancja przy sprzedaży
 4. Sprzedawca udziela na wszystkie Produkty gwarancji jakości, w ramach której zobowiązuje się, że Produkt będzie nadawał się do typowego użytku lub zachowa swoje typowe właściwości przez określony czas.

  2. Okres gwarancji dla Kupującego-Konsumenta wynosi 24 miesiące, chyba że w karcie gwarancyjnej lub na opakowaniu udzielono dłuższego okresu gwarancji.

  3. Okres gwarancji dla Kupującego-Przedsiębiorcy, który zawiera Umowę w związku prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą wynosi 24 miesięcy.

  4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od momentu odbioru Produktu przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

  5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od złożenia Reklamacji do jej rozpatrzenia. Jeżeli Sprzedawca wymienił Produkt na wolny od wad lub dokonał istotnych napraw, okres gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia Kupującemu wymienionego Produktu. W przypadku wymiany części Produktu okres gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do wymienionej części Produktu.

  6. Zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności za wady uregulowane w pkt I. 6. oraz pkt. I. 7 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.